• Klient może w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki zrezygnować z kupionego w sklepie www.alda.com.pl towaru bez podania przyczyny.
 • O fakcie tym kupujący powinien powiadomić sklep na drodze pisemnej.
 • W przypadku o którym mowa w pkt.1 Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 30 dni.
 • Jeżeli do zakupionego towaru dodawane były GRATISY, to wówczas kupujący musi je zwrócić wraz z zakupionym towarem.
 • Gratisy muszą zostać zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 • Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego.
 • Zwracany towar zostanie przyjęty wtedy, gdy Klient odeśle go w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 • Zwrotowi nie podlegają towary określone na stronach sklepu jako „na zamówienie”. Punkt ten dotyczy towarów wykonanych specjalnie na zamówienie klienta, towarów na których zostały naniesione oznaczenia klienta np. dedykacje, monogramy, logotypy itp. Prawu zwrotu nie podlegają towary używane przez klienta. Produkty używane nie będą przyjmowane jako zwrot.
 • W przypadku, gdy Klient chce odstąpić od umowy, musi zastosować się do opisanej poniżej procedury:
 • Klient, zobowiązany jest do poinformowania sklepu www.alda.com.pl o chęci zwrotu przesyłając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy: drogą elektroniczną na adres sklep@alda.com.pl lub listem poleconym na adres : ALDA S.A. Dział Handlowy, ul. Dębowa Góra 27, 41-260 Sławków. w terminie 10 dni od dnia odebrania zakupionego towaru. Liczy się moment wysłania listu.
 • Na oświadczeniu klient powinien podać numeru konta na jaki nastąpi zwrot pieniędzy za odesłany towar.
 • Następnie Klient zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt na adres : ALDA S.A. Dział Handlowy, ul. Dębowa Góra 27, 41-260 Sławków. – zwracanego towaru w terminie 30 dni od złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Nie przyjmujemy jakichkolwiek przesyłek wysłanych do nas za pobraniem – sklep nie jest w stanie przed odbiorem przesyłki sprawdzić zwartości przesyłki oraz stanu w jakim znajduje się odsyłany produkt.
 • Klient powinien odesłać towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 • W przypadku, gdy klient dostarczy do Kupującego towar, który był użytkowany, to wówczas towar nie zostanie przyjęty i Sprzedający odeśle go z powrotem do Kupującego.
 • Jeżeli towar spełnia w/w. wymagania sklep w przypadku zakupu na fakturę VAT wystawi fakturę korygującą. Oryginał i kopia zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej.
 • W przypadku zwrotu sklep zobowiązany jest do zwrócenia pieniędzy wpłaconych przez klienta w terminie 10 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru. Zwrot nastąpi na numer konta podany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy .
 • Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.
 • Przypominamy, iż konsumentem zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 • Sklep internetowy www.alda.com.pl dokłada wszelkich starań, aby oferowane towary były jak najwyższej jakości.
 • W przypadku produktów objętych gwarancją producenta, Klientowi przysługuje prawo skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych.
 • Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu lub na dołączonych do towaru kartach gwarancyjnych. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionym przez gwaranta lub w materiałach reklamowych przygotowanych przez gwaranta. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.
 • W przypadku, gdy została stwierdzona niezgodność towaru z umową Kupujący ma prawo poinformować o tym fakcie sprzedawcę przedstawiając opis niezgodności towaru z umową. Kupujący ma prawo zawiadomić sprzedawcę o niezgodności towaru z umową w terminie dwóch miesięcy od stwierdzenia tej niezgodności. Później jego prawo wygasa.
 • W przypadku niezgodności towaru z umową Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni. W przypadku uznania roszczeń Kupującego przysługuje mu wymiana lub naprawa wadliwego towaru, a jeżeli nie jest to możliwe lub jeżeli narazi to Kupującego na znaczne niedogodności prawo do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy ( Klient nie może od umowy odstąpić, gdy niezgodność z umową jest nie istotna ). W przypadku obniżenia ceny Sprzedający zwróci na konto Kupującego kwotę odpowiadającą ustalonej obniżce ceny, a w przypadku odstąpienia od umowy równowartość towaru plus koszty przesyłki- zwrot na konto Kupującego nastąpi w terminie 7 dni.
 • Reklamacje najlepiej jest składać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres sklep@alda.com.pl lub pocztową na adres ALDA S.A. Dział Handlowy, ul. Dębowa Góra 27, 41-260 Sławków.